Ingatlan adásvételi szerződés

Ingatlan adásvételi szerződés készítése

Az adásvételi szerződés szólhat ingóságról és ingatlanvagyonról, valamint minden esetben az eladó és vevő kötelezettségeiről. Az eladó ingóságának, ingatlanvagyonának átruházásáról nyilatkozik, míg a vevő arról, hogy megfizeti a kiszabott vételárat, és birtokba is veszi a szóban forgó dolgot.

 

Körültekintő ingatlan adásvételi szerződés

Ingatlan adásvétele

Mielőtt az adásvételi szerződés megírásra, aláírásra kerülne, az ingatlan jogi hátterét is célszerű megvizsgálni, bekérni a tulajdoni lapot is, melyből világosan kiderül, hogy kik a tulajdonosok, haszonélvezők, milyen teher van az ingatlanon (pl. zálogjog), illetve van-e egyéb olyan tényező, ami befolyásolhatja a fent nevezett szerződés megkötését.

Amennyiben az imént felsoroltak esetében bárminemű probléma felmerül, úgy a közüzemi tartozásokat és egyéb hátralékokat is átvilágíthatjuk. Ezt követően érdemes csak kialakítani a fizetési ütemezést, melyben lefektetésre kerül, hogy vevő milyen ütemben fizet, illetve az is, hogy mi a pénzének forrása (önerő, hitel, stb.). Annak érdekében, hogy az adásvételi szerződést véglegesíthessük, minden esetben szükséges ügyvédhez fordulni, hiszen ellenjegyzés nélkül az irat nem minősül hitelesnek.

Akár eladóként, akár vevőként szerepel a procedúrában, keresse fel Ön is 11. kerületi ügyvédünket és irodánkat!

Az ingatlan adásvételi szerződés formai és tartalmi követelményei

Az ingatlanvásárlás és -eladás mindenképpen mérföldkőnek számít az ember életében, hiszen kimondottan nagy értékre vonatkozik, éppen ezért különösen fontos, hogy az adásvételi szerződés minden tekintetben megfeleljen a jogszabályi előírásoknak, és egyértelműen rögzítésre kerüljenek benne a felek jogai és kötelezettségei. Egy megfelelően előkészített és megírt szerződés számos későbbi kellemetlenségnek veszi elejét.

Formai előírások

Bármit is tartalmaz az adásvételi szerződés, bármennyire is világosan fekteti le az ingatlan eladójára és vevőjére háruló kötelezettségeket, amennyiben a dokumentum nem felel meg a formai követelményeknek, és nem tartalmazza a kötelező alaki kellékeket, akkor a szerződés érvénytelennek minősül. Az ingatlan adásvételi szerződés szigorú formai elemei a következők:

  • Írásbeliség. Ez azt jelenti, hogy az adásvételi szerződés kizárólag akkor érvényes, ha írásban készül. Az írásbeli alak mellett szintén törvényi előírás, hogy a szerződést ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba vagy közjegyző által hitelesített közokiratba kell foglalni.
  • Nyilvánvaló azonosíthatóság. A szerződés érvényességéhez elengedhetetlen, hogy a felek aláírása alatt olvashatóan szerepeljen nevük és az ügyletkötői minőségük (például vevő, eladó, haszonélvező, meghatalmazott).
  • Ha az adásvételi szerződés több lapból áll, akkor a lapok egyrészt folyamatos sorszámozással ellátandók, másrészt minden egyes lapnak tartalmaznia kell a szerződő felek (vagy a meghatalmazott), az ellenjegyző és a tanúk eredeti kézjegyét.
  • Keltezés helye és ideje

Tartalmi előírások

Az írásba foglalt ingatlan adásvételi szerződés szerint az eladó átruházza az adott ingatlanra vonatkozó tulajdonjogát és birtokba adja a tulajdont, a vevő pedig köteles megfizetni a szerződésben rögzített vételárat, valamint át kell vennie az adott ingatlant. Ahhoz, hogy a folyamat zökkenőmentesen menjen végbe, a feleknek pontosan tudniuk kell, mi kerüljön a szerződésbe.

  • A szerződő felek adatai. Az adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell a szerződő felek személyes adatait, amelyek a következők: név, születési név, anyja neve, állandó lakcím, születési hely és idő, állampolgárság, személyi azonosító jel, adóazonosító jel. Abban az esetben, ha a vevő vagy az eladó nem természetes , hanem jogi személy, akkor a szervezet nevét, cégjegyzék- vagy regisztrációs számát, adószámát, statisztikai számjelét és a székhelyét kell feltüntetni a szerződésben.

  • Az ingatlan adatai. A személyes adatokon túl az ingatlanra vonatkozó adatok sem hiányozhatnak az adásvételi szerződésből. Ezek az ingatlan típusától függően változnak. Ház esetében ezek közé tartozik a pontos cím és a helyrajzi szám, de ha egy új építésű lakás az ingatlan, akkor a szerződésnek tartalmaznia kell többek között a műszaki átadás-átvételre és a birtokbaadásra vonatkozó adatokat is.

  • Az átruházás feltételei szintén kötelező részét képezik az ingatlan adásvételi szerződésnek. Ezek közül az egyik legalapvetőbb és legfontosabb az ingatlan pontos vételára, továbbá a vételár megfizetési módja és ütemezése. Ahhoz, hogy az ingatlan új tulajdonjoga bejegyzésre kerülhessen a földhivatalban, nemcsak a vevő hozzájárulására van szükség, hanem az eladónak a törléshez való hozzájárulására is.

  • Hitelezés. Ha a vevő hitelből szándékozik megvenni az ingatlant, elengedhetetlen, hogy a bank által támasztott feltételek és az ingatlan adásvételi szerződés összhangban legyenek. Amennyiben ez nem teljesül, könnyen elutasításra kerülhet a vevő hitelkérelme.

A szerződés egyéb elemei: foglaló, kötbér

Az eladónak két olyan eszköz is van a kezében, amivel biztosíthatja, hogy a vevő eleget tegyen az ingatlan adásvételi szerződésben foglalt fizetési kötelezettségének. Ezek a foglaló és a kötbér.

  • A foglalóként ismert mellékkötelezettség a szerződés megkötésekor kerül átadásra. Noha a mértéke nincs törvényileg meghatározva, rendszerint körülbelül 10%-ot szokott jelenteni, és minden esetben beleszámít a vételárba. Meghiúsult adásvétel esetén három lehetőség van: ha a vevő miatt nem jön létre az adásvétel, akkor az eladó nem köteles visszatéríteni a foglaló összegét, ha viszont az eladó lép vissza, akkor az összeg kétszeresét kell visszafizetnie. Amennyiben mindkét szerződő fél felelős, a foglaló összegét vissza kell fizetni.
  • Az ingatlan adásvételi szerződésben foglaltak megszegésére vállalt kötbér megfizetése mindkét félre vonatkozik.

 

További ingatlanjogi cikkeink: